Stadgar

dsc01333_800_72_stadgar

S T A D G A R

för
Gymnastikföreningen Svea i Malmö Organisationsnummer: 846000-1905
antagna på allmänt möte den 30 augusti 1881, reviderade på årsmöten den 27 september 1926,
3 november 1966, 8 februari 2006 och 25 februari 2021
___________________
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Svea är en i Malmö den 18 september 1872 bildad förening, som har till ändamål att genom
regelbundna gymnastiska övningar ge medlemmarna ökad spänst och bättre hälsa.
Två gånger i veckan från augusti till mitten av maj, med uppehåll i juni och juli samt över jul
och nyår, samlas föreningens aktiva medlemmar till gymnastik på dagar och tider, som
beslutas av styrelsen.

§ 2 Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer som har beviljats medlemskap.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
Såväl styrelsen som enskild medlem kan skriftligen föreslå ändring av stadgarna.

§ 7 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall
användas samt var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 8 Medlemskap
Följande medlemskap kan förekomma:
Aktiv medlem
Passiv medlem (deltar ej i träningspassen)
Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan, på förslag av styrelsen eller medlem, väljas person som gjort sig
synnerligen förtjänt, eller på ett utmärkt sätt befrämjat dess syften. För beslut fordras beslut av
årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 9 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften betalas vid ett och samma tillfälle. Vid årets början eller när inträde sker i
föreningen och gäller kalenderårsvis. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.
Träningsavgiften betalas per termin (halvårsvis) oavsett när inträde sker till föreningen.
Avgifterna skall inbetalas senast den 1februari respektive 1 september.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften men skall erlägga träningsavgift.

§ 10 Medlems uteslutande ur föreningen
Medlem, som skadar föreningen, eller ej betalar medlem och träningsavgiften inom stipulerad
tid, kan av styrelsen uteslutas.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
§ 11 Tidpunkt,
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad,
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Inbjudan och dagordning till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet
offentliggöras i gymnastiklokalen i mån av möjlighet, på föreningens hemsida eller via digital
inbjudan.
Finns förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i
den bifogade dagordningen.
Årsmöteshandlingar skall översändas eller finnas tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar
före årsmötet.
Styrelsen kan fatta beslut om att flytta årsmöte vid omständigheter som föreningen inte råder
över. Vid dessa tillfällen kan styrelsen också förslå andra alternativ som reducerad närvaro
eller digitalt årsmöte.

§ 12 Förslag/Motion till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 januari före årsmötet.

§ 13 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Medlem som betalt full medlemsavgift för kalenderåret har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är
personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslutsförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs votering.
Med undantag för de i § 6 första stycket och § 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 16 Valbarhet
Valbar till styrelsen, valberedning samt revisor är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 17 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgift.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
c) En revisor för en tid av ett år.
d) En revisor suppleant för en tid av ett år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 18 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/5-del av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och
innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse sker enligt § 11.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Rösträtt och
beslutsmässighet enligt § 13 och § 14.

VALBEREDNINGEN
§ 19 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande, valda på årsmötet.
Valberedningen sammanträder när den sammankallande så begär.
Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om de
vill kandidera för nästa mandatperiod samt ta fram förslag till ersättare vid behov.
Förslag till styrelse kandidater skall vara valberedningen tillhanda senast 31 januari.

REVISOR
§ 20 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna till handa senast två veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

STYRELSEN
§ 21 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får
utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot, utan rösträtt, kan utses till befattning
inom styrelsen.

§ 22 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– ansvara för och förvalta föreningens medel,
– tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 19, och
– förbereda årsmöte
Arbetsfördelning inom styrelse:
Ordföranden leder alla förhandlingar, tillser att fattade beslut verkställes, övervakar
stadgarnas efterlevnad och är föreningens representant utåt.
I ordförandens frånvaro är vice ordföranden ordförande.
Sekreteraren åligger att föra och förvara protokoll över styrelsens möten, att registrera och
förvara inkomna skrivelser, att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla
utgående skrivelser och förvara kopior till dessa samt att upprätta förslag till styrelsens
årsberättelse.
Kassören åligger att uppbära alla avgifter, att verkställa alla utbetalningar efter attest av
ordföranden, att föra medlemsmatrikel, att inför årsmöte och revisorer redovisa resultat och
balansräkningen.

§ 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter
är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 24 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.

§ 25 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera
parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
En var medlem av föreningen bör anse det för en plikt och heder att i sin mån bidraga till
föreningens bestånd och förkovran.

Svea Gymnastikförening
Årsmötet 2021-02-25