Stadgar

dsc01333_800_72_stadgar

S T A D G A R

för

Gymnastikföreningen Svea i Malmö

antagna på allmänt möte den 30 augusti 1881, reviderade på årsmöten den 27 september 1926, 3 november 1966 samt 8 februari 2006.

___________________

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Svea är en i Malmö den 18 september 1872 bildad förening, som har till ändamål att genom regelbundna gymnastiska övningar ge medlemmarna ökad spänst och bättre hälsa.

Två gånger i veckan från september till mitten av april, med uppehåll över jul och nyår, samlas föreningens aktiva medlemmar till gymnastik på dagar och timmar, som av styrelsen bestämmas.

§ 2 Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer som har beviljats medlemskap.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
Såväl styrelsen som enskild medlem kan skriftligen föreslå ändring av stadgarna.

§ 7 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall användas samt var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 8 Medlemskap
Följand medlemskap kan förekomma:
Aktiv medlem
Passiv medlem (deltar ej i de gymnastiska övningarna)
Hedersmedlem

Till Hedersmedlem utses på årsmöte person som särdeles främjat föreningens intressen.

Den sökande bör ha uppnått 18 års ålder. Dock äger styrelsen rätt att från detta göra undantag, men medlem under 18 år har inte rösträtt.

§ 9 Medlemsavgifter
Aktiv medlem erlägger en terminsavgift, vars storlek fastställes av styrelsen.
Avgiften inbetalas senast den 1 oktober respektive den 1 februari.

Passiv medlem erlägger halv årsavgift.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

Medlemskort skickas ut, till de medlemmar, som deltog under vårterminen aktuellt år, i samband med kallelse till höstterminen.

§ 10 Medlems uteslutande ur föreningen
Medlem, som skadar föreningen, eller ej betalar medlemsavgiften inom stipulerad tid, kan av styrelsen uteslutas.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§ 11 Tidpunkt, Kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet offentliggöras i gymnastiklokalen.
Finns förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

§ 12 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 13 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Medlem som betalat medlemsavgift för terminen före årsmötet, har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 14 Beslutsförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs votering.
Med undantag för de i § 6 första stycket och § 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

§ 16 Valbarhet
Valbar till styrelsen, valberedning samt revisor är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 17 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgift.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av två år.
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
c) En revisor för en tid av ett år.
d) En revisorsuppleant för en tid av ett år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 18 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/5-del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse sker enligt § 11.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Rösträtt och beslutsmässighet enligt § 13 och § 14.

VALBEREDNINGEN

§ 19 Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande, valda på årsmötet. Valberedningen sammanträder när den sammankallande så begär.
Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod samt ta fram förslag till ersättare vid behov.

REVISOR

§ 20 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna till handa senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

STYRELSEN

§ 21 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot, utan rösträtt, kan utses till befattning inom styrelsen.

§ 22 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– ansvara för och förvalta föreningens medel,
– tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 19, och
– förbereda årsmöte

Arbetsfördelning inom styrelse:
Ordföranden leder alla förhandlingar, tillser att fattade beslut verkställes, övervakar stadgarnas efterlevnad och är föreningens representant utåt.

I ordförandens frånvaro är vice ordföranden ordförande.

Sekreteraren åligger att föra och förvara protokoll över styrelsens möten, att registrera och förvara inkomna skrivelser, att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa samt att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören åligger att uppbära alla avgifter, att verkställa alla utbetalningar efter attest av ordföranden, att föra medlemsmatrikel, att inför årsmöte och revisorer redovisa inkomster och utgifter, samt att på konto förvalta föreningens likvida medel.

§ 23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

________________________________________

En var medlem av föreningen bör anse det för en plikt och heder att i sin mån bidraga till föreningens bestånd och förkovran.

SVEA